خانه » خرید گیفت کارت » خرید گیفت کارت اپل » گیفت کارت اپل آمریکا

در حال نمایش 92 نتیجه

گیفت کارت اپل آمریکا قیمت دلخواه

قیمت اصلی 63,800 تومان بود.قیمت فعلی 62,300 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل 2 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 133,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 3 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 205,000 تومان بود.قیمت فعلی 187,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 4 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 267,000 تومان بود.قیمت فعلی 249,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 5 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 336,000 تومان بود.قیمت فعلی 311,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 6 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 394,000 تومان بود.قیمت فعلی 373,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 7 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 452,000 تومان بود.قیمت فعلی 435,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 8 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 516,000 تومان بود.قیمت فعلی 498,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 9 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 574,000 تومان بود.قیمت فعلی 560,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 10 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 638,000 تومان بود.قیمت فعلی 621,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 11 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 731,000 تومان بود.قیمت فعلی 683,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 12 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 777,000 تومان بود.قیمت فعلی 745,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 13 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 853,000 تومان بود.قیمت فعلی 807,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 14 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 928,000 تومان بود.قیمت فعلی 869,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 15 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 941,000 تومان بود.قیمت فعلی 926,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 16 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,044,000 تومان بود.قیمت فعلی 988,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 17 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,108,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,050,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 18 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,170,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,112,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 19 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,231,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,173,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 20 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,253,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,230,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 21 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,334,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,291,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 22 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,392,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,353,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 23 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,472,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,414,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 24 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,534,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,476,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 25 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,591,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,533,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 26 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,652,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,594,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 27 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,714,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,656,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 28 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,775,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,717,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 29 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,856,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,778,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 30 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,856,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,836,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 31 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,955,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,897,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 32 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,016,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,958,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 33 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,077,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,019,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 34 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,138,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,080,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 35 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,158,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,141,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 36 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,262,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,203,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 37 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,320,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,264,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 38 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,378,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,325,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 39 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,444,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,386,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 40 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,482,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,448,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 41 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,616,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,497,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 42 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,616,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,558,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 43 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,677,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,619,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 44 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,738,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,680,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 45 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,784,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,741,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 46 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,871,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,801,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 47 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,920,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,862,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 48 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,039,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,923,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 49 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,984,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 50 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,124,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,008,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 51 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,185,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,069,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 52 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,245,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,129,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 53 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,305,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,189,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 54 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,365,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,249,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 55 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,425,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,309,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 56 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,486,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,370,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 57 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,546,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,430,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 58 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,606,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,490,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 59 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,666,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,550,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 60 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,712,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,593,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 61 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,769,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,653,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 62 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,828,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,713,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 63 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,888,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,772,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 64 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,949,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,833,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 65 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,118,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,892,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 66 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,068,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,952,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 67 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,128,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,012,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 68 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,188,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,072,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 69 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,248,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,132,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 70 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,356,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,182,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 75 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,576,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,481,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 80 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,930,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,779,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 85 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 5,220,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,078,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 90 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 5,626,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,377,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 95 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 5,858,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,675,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 100 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 6,089,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,945,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 125 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 7,714,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,431,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 150 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 9,106,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,918,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 175 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 10,614,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,403,000 تومان است.

گیفت کارت اپل 200 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 12,122,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,890,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 225 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 13,630,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,376,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 250 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 15,080,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,863,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 275 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 16,588,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,348,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 300 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 18,038,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,792,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 325 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 19,604,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,274,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 350 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 21,460,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,756,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 375 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 22,620,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,239,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 400 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 23,986,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,722,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 425 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 25,520,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,204,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 450 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 27,202,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,687,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 475 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 28,536,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,169,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل 500 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 29,905,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,638,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ایتونز امریکا ( apple itunes دلار آمریکا )

 • گیفت کارت اپل آمریکا دلاری

گیفت کارت اپل امریکا Apple itunes USA آمریکا معتبر با اعتبارهای متنوع ، تحویل آنی ، تنوع محصولی بالا و کدهای اورجینال همراه با پشتیبانی ۲۴ ساعته در ویرا موج.

اعتبارهای متنوع از 2 دلار تا 500 دلار با تخفیف ویژه و تحویل آنی در وبسایت ویرا موج.

 • چطور گیفت کارت اپل آیتونز آمریکا تهیه کنیم؟

ویرا موج محصولات گیفت کارت اپل امریکا با مناسب ترین قیمت ها + تحویل آنی با پشتیبانی 24 ساعته در اختیار کاربران گرامی قرار داده است.

گیفت کارت های اپل آمریکا در وبسایت ویرا موج از 2 دلار تا 500 دلار با اعتبارهای متنوع بیش از 100 محصول موجود و قابل خرید می باشد.

برای خرید گیفت کارت apple آمریکا ابتدا محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید پس از انتخاب محصول را به سبد خرید اضافه کنید در صفحه باز شده اطلاعات صحیح خود را ثبت و روی دکمه ادامه جهت تسویه حساب کلیک کنید پس از انتقال به درگاه پرداخت و پرداخت از طریق درگاه های بانکی معتبر وبسایت شماره سفارش جهت پیگیری سفارش از طریق تلگرام پشتیبانی به شما نمایش داده خواهد شد شما می توانید با خیال راحت و تحویل آنی کلیه محصولات مورد نظر خود را با قیمتی ویژه خرید کنید.

در زیر فهرست برخی از محصولات متنوع گیفت کارت Apple امریکا درج شده است.

گیفت کارت اپل 12 دلاری آمریکا

گیفت کارت اپل 12 دلاری آمریکا

گیفت کارت آیتونز امریکا

قیمت های به روز و آپدیت با تحویل آنی و پشتیبانی قوی.

 • چه اعتبارهایی از گیفت کارت اپل apple امریکا موجود می باشد؟

 • گیفت کارت 2 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 3 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 4 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 5 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 6 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 7 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 8 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 9 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 10 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 11 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 12 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 13 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 14 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 15 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 20 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 25 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 30 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 50 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 60 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 70 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 80 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 90 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 100 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 150 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 200 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 250 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 300 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 350 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 400 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 450 دلاری iTunes آمریکا
 • گیفت کارت 500 دلاری iTunes آمریکا

تمامی محصولات وبسایت کاملا اورجینال و به صورت قانونی و بدون واسطه از استورهای آمریکایی تهیه می شود.

 • مزایای گیفت کارت Apple iTunes آمریکا چیست؟

بطور کلی گیفت کارت اپل جهت تهیه کالاهای دیجیتالی در اپل استور و همینطور محصولات دیجیتالی سایت های خارجی که قابلیت پرداخت با اپل آیدی دارند قابل استفاده می باشد.

اما میخواهیم به صورت اختصاصی توضیح دهیم که چه کالاهایی می توانید با گیفت کارت ایتونز امریکا تهیه کنید.

 • Game و Application های دلاری از App Store
 • Digital Book از اپل استور
 • Music از iTunes
 • Video و …

این موارد کلیدی ترین کاربردهای گیفت کارت itunes امریکا می باشد.

امریکا

 • نکات مهم قبل از تهیه گیفت کارت اپل ایتونز امریکا چیست؟

قبل از تهیه گیفت کارت Apple آمریکا باید حتما به نکات زیر توجه کنید تا با مشکلی مواجه نشوید :

📍 VPN & IP : کاربران گرامی جهت ردیم و استفاده از کد گیفت کارت اپل ایتونز امریکا حتما باید از vpn – فیلتر شکن با ip آمریکا استفاده کنید. در غیر اینصورت موفق به استفاده از کد نخواهید بود.

🌍 Account Country : جهت تهیه گیفت کارت apple امریکا حتما باید کشور اپل آیدی شما روی آمریکا ست باشد در غیر اینصورت نمی توانید از کد استفاده کنید.

🗺 Account Address : جهت تهیه گیفت کارت itunes امریکا آدرس اپل آیدی , زیپ کد اپل آیدی و کلیه اطلاعات آن باید روی آمریکا ست شده باشد.

اگر تمامی موارد گفته شده را رعایت کنید به هیچ عنوان موقع استفاده از کد به مشکل نمی خورید و به دلیل این که تمامی گیفت کارت های وبسایت ویرا موج مستقیم از آمریکا و بدون واسطه تهیه می شوند پس نگران نباشید. 🙂

 • گیفت کارت ایتونز itunes امریکا

کد گیفت کارت اپل آمریکا جهت شارژ اپل ایدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این نوع گیفت کارت برای کاربران آی او اس ( مک بوک – گوشی آیفون و سایت هایی که درگاه پرداخت اپل دارند ) مورد استفاده قرار می گیرد.

از مزایای مهم این کارت تهیه سکه و آیتم بازی های معروف می باشد مثلا شما با شارژ اپل ایدی آمریکا می توانید اکانت خود را به صورت دلاری شارژ کرده و اقدام به تهیه سی پی کالاف دیوتی کنید.

برای تهیه گیفت کارت ایتونز امریکا می توانید با توجه به میزان دلاری که نیاز دارید پک های 2 دلاری تا 500 دلاری انتخاب نمایید توجه داشته باشید که تمامی گیفت کارت ها سالم هستند و بدون واسطه و مستقیما از آمریکا تهیه می شوند پس نگران بروز هیچ مشکلی نباشید.

 • خدمات وبسایت ویرا موج چیست؟

تحویل کد گیفت کارت نیز به صورت آنی و از طریق ایمیل هست.

علاوه بر گیفت کارت اپل itunes آمریکا گیفت کارت اپل سایر کشورها نیز موجود بوده که با مراجعه به صفحه گیفت کارت می توانید کشورها و اعتبارهای متفاوت برند اپل را مشاهده نمایید.

اگر ایمیل اشتباه در وبسایت ثبت کردید می توانید جهت مشاهده کد گیفت کارت به پنل کاربری خود در وبسایت و سپس به بخش سفارشات مراجعه نمایید علاوه بر آن به بخش پشتیبانی وبسایت در تلگرام یا چت آنلاین ویرا موج پیغام دهید تا ایمیل شما اکانت شما ادیت شود.

📥 نحوه ارسال گیفت کارت اپل آمریکا از طریق ایمیل
✔زمان ارسال گیفت کارت اپل امریکا تحویل آنی گیفت کارت ایتونز امریکا
💬 پشتیبانی محصولات اپل آمریکا
به صورت 24 ساعته
💲 قیمت گذاری گیفت کارت اپل امریکا تخفیف ویژه 
خرید گیفت کارت اپل 250 دلاری آمریکا

گیفت کارت اپل 250 دلاری آمریکا

 • چه نکاتی را قبل از ثبت سفارش رعایت کنیم؟

لطفا توجه داشته باشید که جهت تهیه گیفت کارت ایتونز امریکا حتما باید کشور اپل ایدی شما برای امریکا باشد.

موردی که یکسری از کاربران با آن مواجه هستند این هست که به عنوان مثال قصد تهیه یک برنامه 3 دلاری از اپ استور را دارند و کد گیفت کارت apple اپل 3 دلاری امریکا تهیه می کنند و کد را ردیم می کنند سپس جهت تهیه و موقع پرداخت اپل صفحه اد ویزا کارت را به آنها نشان می دهد این موضوع مربوط به مالیات می باشد هنگام بروز این مشکل 2 راه دارید:

 1. علاوه بر مبلغ دلاری خود به اندازه 10 درصد اکانت خود را شارژ کنید.
 2. به قسمت ادرس اپل ایدی مراجعه نمایید و یک فیک آدرس از ایالت فلوریدا وارد کنید در این ایالت مالیات ها صفر می شود.
 • مشخصات گیفت کارت اپل امریکا چیست؟

همزمان با ردیم کد گیفت کارت نیز با حتما از آی پی آمریکا استفاده کنید و لطفا توجه داشته باشید که کد گیفت کارت های اپل با x شروع شده و 16 حرفی هستند و ترکیبی از اعداد و حروف انگلیسی.

در ویرا موج سعی شده تمامی اعتبارهای دلاری گیفت کارت اپل موجود باشد و همانطور که مشاهده می کنید گیفت کارت های اپل امریکا از 2 دلاری تا 500 دلاری موجود هستند و همینطور به علت عدم وجود واسطه قیمت ها با تخفیف ویژه محاسبه خواهند شد.

وبسایت ویرا موج مرجعی معتبر و قانونی جهت تهیه گیفت کارت های ایتونز itunes بوده و سعی بر این دارد رضایت تمامی کاربران عزیز را با ارائه خدماتی چون : پشتیبانی 24 ساعته سالم بودن گیفت کارت ها تخفیف ویژه و خدمات قبل و بعد از فروش جلب نماید.

 • معرفی فهرست محصولات ویژه وبسایت

ویرا موج یکسری از محصولات خود را با تخفیف ویژه ارائه می کند این تخفیف ها به مدت محدود فعال خواهند بود!

1. گیفت کارت اپل ترکیه

2. گیفت کارت اپل انگلیس

3. گیفت کارت اپل امارات

4. گیفت کارت اپل استرالیا

5. گیفت کارت استیم یورو

6. گیفت کارت پلی استیشن ترکیه

7. گیفت کارت ایکس باکس ترکیه

8. گیفت کارت فری فایر

9. گیفت کارت شلز فری فایر

10. گیفت کارت استیم والت برزیل

خرید گیفت کارت اپل 90 دلاری آمریکا

گیفت کارت اپل 90 دلاری آمریکا

 • سوالات کاربران

 • در صورت نیاز به پشتیبانی چگونه با کارشناسان وبسایت ویرا موج در ارتباط باشیم؟

جهت ارتباط با پشتیبانی یا پاسخ به سوالات تخصصی در ارتباط با محصولات گیفت کارت اپل آمریکا می توانید با ساپورت وبسایت در تلگرام در ارتباط باشید.

شما می توانید از طریق تماس تلفنی نیز با مشاوران وبسایت ارتباط برقرار کنید. توجه داشته باشید که پاسخگویی به تماس های تلفنی در تایم های 9 صبح تا 24 امکان پذیر بوده و در تلگرام و واتساپ پشتیبانی به صورت 24 ساعته و بی وقفه انجام می شود.

 • گیفت کارت اپل ایتونز امریکا کد از چه طریقی ارسال می شود؟

گیفت کارت apple itunes آمریکا کد به صورت آنی برای شما کاربران گرامی ایمیل خواهد شد.

لذا جهت تهیه گیفت کارت حتما از ایمیل معتبر و صحیح استفاده کنید.

اگر ایمیل صحیح ثبت نکردید می توانید به تلگرام پشتیبانی پیغام ارسال نمایید تا متخصصان این بخش شما را راهنمایی کنند.

 • زمان ارسال کد گیفت کارت ایتونز امریکا به چه صورت می باشد؟

زمان ارسال کد هر گیفت کارت بسته به عوامل مختلف همچون : میزان موجودی وبسایت ، حجم سفارشات ، ساعت ثبت سفارش ، میزان اعتبار خریداری شده متفاوت می باشد و تحویل کد گیفت کارت اپل دلاری به صورت آنی و حداکثر تا 15 دقیقه پس از ثبت سفارش می باشد.

با این حال چنانچه نیاز به پیگیری سفارشات خود از طریق پشتیبانی وبسایت یا سوالی در ارتباط با سفارشات ، گیفت کارت ها ، شیوه ردیم کد گیفت کارت و … داشتید می توانید به تلگرام پشتیبانی وبسایت ویرا موج مراجعه نمایید.

 • چطور اعتماد کنیم؟

ویرا موج مرجعی معتبر جهت تهیه گیفت کارت می باشد این مجموعه متشکل از تیمی بزرگ و به صورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات و مشکلات شما خواهند بود.

این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد جهت مشاهده مشخصات فروشگاه اینترنتی ویرا موج می توانید به قسمت فوتر وبسایت مراجعه کرده و روی نماد اعتماد کلیک کنید.

علاوه بر نماد اعتماد الکترونیکی ، نماد ساماندهی وبسایت نیز فعال می باشد شما می توانید با اسکرول در سایت و مراجعه به فوتر وبسایت از فعال بودن این نماد اطمینان حاصل کنید و با کلیک روی نماد ساماندهی اطلاعات وبسایت را مشاهده بفرمایید.

تمامی درگاه های پرداخت وبسایت معتبر بوده و با تمامی پرداخت های سفارشات شما از طریق سامانه شاپرک انجام می شود پس نگران نباشید.

گیفت کارت اپل امریکا با اعتبارهای متفاوت و اورجینال در وبسایت ویرا موج.